др Љубица Продановић
latinica

Све наведене књиге могу користити:

 • студентима факултета и виших школа за васпитаче;
 • приправницима за добијање лиценце;
 • просветним радницима у стручном усавршавању или унапређивању праксе.

КЊИГЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА

ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ У ШКОЛИ

Проверите како утичете на однос ученика према школи и учењу. Обрађено је 70 ситуација у којима можете сагледати: како активирате и процењујете ученике:

 • како процењујете властито деловање као васпитача;
 • како делујете као оделењски старешина;
 • какав сте члан одељењског и наставничког већа;
 • како сарађујете с родитељима;

РАД У ПАРОВИМА

Књига садржи 40 тумачења како се примењује овај наставни облик са одговарајућим примерима – моделима из наставне праксе у основној школи. Рад у паровима:

 • повећава активност ученика;
 • подстиче ученике да брже савладају поједине етепе рада: планирање, остваривање планираног и вредновање оствареног задатка;
 • омогућава дуже усмено изражавање ученика доприноси социјалном развоју ученика.

ДИРЕКТАН РАД УЧИТЕЉА СА УЧЕНИЦИМА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ

Књига усмерава учитеље комбинованих одељења на рационализацију наставног часа у комбинованом одељењу и сарадњу с родитељима ученика. У 40 наставних часова или пригодних облика ваннаставног рада– модела, сагледане су могућности организовања:

 • на једном делу часа директног рада само са ученицима једног разреда у комбинованом одељењу;
 • на једном делу часа директног рада са ученицима свих разреда у комбинованом одељењу;
 • на једном далу часа директног рада са ученицима два комбинована одељења.

ДОПУНСКА НАСТАВА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Садржај књиге је прилог методици наставе на српском језику у школама за децу југословенских грађана у иностранству. Рађена је према „Програму допунске наставе основног образовања за децу југословенских грађана у иностранству”, који су одобрили Савезно министарство за просвету и културу, Министарство просвете Србије и Министарство за просвету и науку Црне Горе, Београд, 1994. Сви прилози се односе на 6 уџбеника којима се остварује „Програм”. Садржај књиге је разрађен у 5 делова – целина и за сваку је дато по 8 примера, модела часова којима се илуструје активност ученика.

 1. целина: „Рад са ученицима једног разреда у одељењу”;
 2. целина: „Рад са ученицима свих разреда у одељењу”;
 3. целина: „Рад са ученицима два одељења”;
 4. целина: „Шта се постиже самосталним радом ученика”;
 5. целина: „Сарадња с родитељима, захтеви у дневном раду ученика”;

Књигу можете набавити код издавача: Завод за идавање уџбеника и наставних средстава Србије

ОСАМОСТАЉИВАЊЕ ДЕТЕТА-УЧЕНИКА У ПОРОДИЦИ, ШКОЛИ И ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

У књизи су систематизоване препоруке теоретичара и практичара у вези са осамостаљивањем деце и младих од 1. до 9. разреда основне школе. За сваки разред обрађене су исте целине:

 • уводни део који се односи на потребе детета-ученика одређеног узраста;
 • када и у чему осамостаљивати дете-ученика (циљ, задаци и програм);
 • ситуације у породици;
 • ситуације у школи;
 • листа процене понашања.

Систем осамостаљивања по разредима је следећи:

 1. разред – Осамостаљивање за кретање и комуницирање,
 2. разред – Осамостаљивање за сарадњу у задовољавању потреба и извршевању обавеза,
 3. разред – Осамостаљивање за процену властитог рада и понашања,
 4. разред –  Осамостаљивање за процену рада и понашања других,
 5. разред – Осамостаљивање у планирању властитог рада и понашања,
 6. разред – Осамостаљивање за планирање заједничког рада и понашања,
 7. разред – Осамостаљивање за развој властитих способности, индивидуалним активностима,
 8. разред – Осамостаљивање за развој властитих способности у заједничким активностима,
 9. разред – Осамостаљивање за одговорно одлучивање.

КЊИГЕ НА ТЕМУ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

САРАДЊА С ПОРОДИЦОМ ДЕЦЕ ВРТИЋА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

У књизи су обрађена одговори на бројна питања која се односе на сарању са породицама својих васпитаника, да би јединственије деловали на децу-ученике и тиме стварали услове за њихов успешнији развој. Одговори на питања од којих зависи пожељна сарадња и која интересују просветне раднике и родитеље груписана су у четири целине:

 • Зашто треба сарађивати с родитељима?
 • Од чега зависи положај детета-ученика у породици?
 • Зашто, шта, ко, у чему, кад, како, где... се сарађује с родитељима?
 • Како се теорија може применити у пракси?

ИНДИВИДУАЛНА САРАДЊА С РОДИТЕЉИМА

Да би васпитачи у школи и породици боље разумели децу – ученике, потребно је да упознају породичну средину и услове у којима они бораве када нису у школи. Одговоре за све што их интересује не могу тражити од ученика, већ од њихових родитеља. То је једино могуће путем индивидуалних разговора између учитеља, одељењског старешине или стручног сарадника с једне и родитеља ученика с друге стране. Приручник има следеће целине:

 • Сарадници – успостављање сарадничких односа између родитеља и просветних радника;
 • Саветовалиште – саветодавни рад стручне службе у васпитно-образовној установи;
 • Усавршавање – садржај и облици стручног усавршавања просветних радника;
 • Прилози – бројни примери, предлози, скице и литература.

У припреми је 5. издање

***

Поред наведених књига, просветни радници могу користити и оне које су детаљније приказане у литеретури намењеној одраслим члановима породице (Дете хоће а ви, Проверите како васпитавате у породици, Родитељ и дете у основној школи).

ЗА РОДИТЕЉЕ

ДЕТЕ ХОЋЕ, А ВИ?

Књига је намењена свим одраслим члановима породице који учествују у развоју детета предшколског узраста. Приказано је 80 свакодневних ситуација у породици и омогућавају да се провере поступци одраслих према дететовим потребама и захтевима. Ситуације су груписане у следећа поглавља:

 • Дете и одрасли,
 • Учи и ствара,
 • У стану,
 • Уз другу децу,
 • Кад није у кући,
 • Играчке,
 • У вртићу,
 • Пред полазак у школу.

Књигу можете набавити код издавача: Друштво пријатеља деце, Палилула, Београд

ПРОВЕРИТЕ КАКО ВАСПИТАВАТЕ У ПОРОДИЦИ

Књига омогућава да сагледате потребе и обавезе вашег основношколца и колико му је времена потребно за све то, од ујутру до сутра ујутру. Приказано је 79 свакодневних ситуација у породици груписаних у следеће целине уз навођење трајања времена за сваку потребу и обавезу:

 • Одмор;
 • Лична хигијена;
 • Исхрана;
 • Кретање ван затворених просторија;
 • У школи;
 • Домаћи задаци;
 • Слободно време;
 • У породици.

РОДИТЕЉ И ДЕТЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Књига вам омогућава да успешније подижете и васпитавате дете у породици. Књига се састоји из 2 основна дела:

 • део: упознавање себе као родитеља од тренутка кад дете пође у 1. разред и нужне властите промене до његовог завршетка основне школе;
 • део: намењен развоју деце од почетка основног школовања до њеног завршетка. У овом делу су следећа подручја:
  • Целина је посвећена Физичком развоју (назив целине „Чињенице и бројке”),
  • Психички развој (назив целине „Шта, зашто и како”),
  • Живот у породици (назив целине „Дилеме”),
  • Живот у школи (назив целине „Сарадња”),
  • Живот у друштву (назив целине „Цртице из живота).

***

Поред наведених књига, родитељи могу користити и оне које су детаљније приказане у литеретури намењеној просветним радницима (Индивидуална сарадња с родитељима, директан рад учитеља са ученицима у комбинованом одељењу. Осамостаљивање детета ученика, Сарадња с родитељима, Допунска настава од 1. до 8. разреда основне школе).

КЊИГЕ И РАДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДЕЦУ

АЗБУКА ЗДРАВЉА

Сваком слову азбуке посвећен је по један појам из области здравља, текстуално са илустрацијом. За децу предшколског узраста је сликовница, а за најмлађе ученике подсетник у осамостаљивању за бригу о властитом здрављу.

Књигу можете набавити код издавача: Народна књига

АЗБУКА САОБРАЋАЈА

Сваком слову азбуке посвећен је по један појам из области саобраћаја, текстуално са илустрацијом. За децу предшколског узраста је сликовница, а за најмлађе ученике подсетник у осамостаљивању кретања у јавном саобраћају.

Књигу можете набавити код издавача: Народна књига

КЊИГЕ

 • Друштвено васпитање деце, „Радивој Ђирпановић”, Нови Сад, 1975.
 • У чему, кад, како... сарађивати с родитељима у предшколској установи, Педагошка академија за васпитаче, Београд, 1978.
 • Взгојитељ ин старши, ДУ Универзитет, Љубљана, 1981.
  Рад у паровима као савремени наставни облик, ПФЗ, Београд, 1981. (коаутор Марко Стефановић)
 • Директан рад с ученицима у комбинованом одељењу, аутори, Београд, 1988. (коаутор Вера Лунгиновић)
  Сарадња с породицом, Нова просвета, Београд, 1990. (коаутор Вара Лунгиновић)
 • Настава на матерњем језику за децу југословенских грађана у иностранству од 1970 до 1975, Итака, Београд, 1977. (коаутор Мирјана Ђорђевић)
 • Индивидуална сарадња с родитељима , Савез учитеља Србије, Београд, 1997.
 • Наставни облик рад у паровима, аутор, Београд, 2000.

ЧЛАНЦИ У СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА

 • „Једна нова игра – учило”, Просветни лист, Београд, 01.03.1959.
 • „Један облик рада у настави читања”, Педагошка стварност, Нови Сад, број 6. 1963.
 • „Како се може организовати живот у одмаралишту где долазе родитељи са децом”, Друштво и васпитање, Београд, број 3, 1960.
 • „Рад са децом преко лета”, Друштво и васпитање, Београд, број 4. 1960.
 • „Проблем истраживања у настави ради корекције сопственог рада”, Наша школа, Сарајево, број 5–6, 1960.
 • „Предшколска установа као фактор у развоју деце у првој школској години”, Предшколско дете, Београд, бр. 7–8. 1962/63. (коаутор Томислава Пецељ)
 • „Припремање родитеља и детета за полазак у предшколску установу”, Предшколско дете, 1964.
 • „Елементарна култура и породично васпитање”, Културни живот Београд, септембар-октобар 1967.
 • „Рад са родитељима – услов за правилно породично васпитање”, Андрагогија, Београд, 1968.
 • „Дописно образовање родитеља”, Андрагогија, јула 1871.
 • „Оспособљавање родитеља за подизање и васпитање деце као фактор превенције”, Социјална патологија деце и омладине, 1971.
 • „Андрагошки приступ у раду на планирању породице, Социјални рад и планирање породице”, Београд, 1974.
 • „Улога родитеља у васпитавању будућих родитеља”, Секција за планирање породице, СК ССРЊ, 1974.
 • „Неке сугестије за реализацију наставног предмета”, „Брак и породица”, Брак и породица, Синдикат Србије, 1975.
 • „Примена педагошких знања у решавању васпитних ситуација”, Педагогија, Београд, број 3–4, 1977.
 • „Дело с старши при организацији школске екскурзије”, Взгоја ин изображевање, Љубљана, 1977.
 • „Основни услов да дете заволи књигу”, Културни живот, Београд, новембар 1977.
 • „Утицај породичне и друштвене средине на развој Михајла Пупина”, (материјал за међународни симпозијум о Михајлу Пупину), Нови Сад, 1979.
 • „Образовање и усавршавање педагога за сарадњу с наставницима у организовању вежби ради примене знања у пракси”, Настава и васпитање, Београд, број 1–2, 1983.
 • „Процена васпитног рада”, Учитељ, Београд, број 1, 1983.
 • „Неопходност стварања методике васпитног рада”, Педагогија, број 1, 1984.
 • „Хуманизација односа у данашњој и сутрашњој школи”, Школа будућности, јануар 1984.
 • „Утицај одраслих у породици у развијању хуманих односа међу половима код деце”, Предшколско дете, Београд, број 3, 1984.
 • „Стручно усавршавање просветних радника путем демонструрања”, Учитељ, Београд, број 14, 1995.
 • „Андрагошки аспект сарадње с родитељима у планирању породице”, Институт за социјалну политику, Београд, 1985.
 • „Неопходност припреме друштвене средине у којој ђак – повратник наставља школовање, материјал за целовитији приступ теми: Прихват југословенске деце и омладине у повратку из иностранства у домовину”, Савезни завод за послове запошљавања, Београд, 1986.
 • „Рад са разведеним и обудовелим особама као и положај деце у будућим везама”, Агенција за женидбено посредовање, Београд, 1986.
 • „Ученици и њихови домаћи задаци”, Школа, Пожаревац, 1989.
 • „Сарадња с родитељима у подизању и васпитању деце у миграцији”, Загреб, 1989.
 • „Садржај, облици и методе сарадње васпитно - образовних организација породице”, Педагошка стварност, Нови Сад, 1990.
 • „Демонстрирање на наставним часовима као облик информисања наставника о иновацијама”, Иновације у настави, Београд, број 1–2, 1993.
 • „Процена понашања детета-ученика, текст у оквиру теме: Аутономија личности и васпитање, април, 1996.
 • „Усмено изражавање ученика у основној школи”, Наша школа, Бања Лука, број 3-4.
 • „Социјални развој ученика у 1. разреду основне школе”, Наша школа, Бања Лука, број 1-2, 1997.
 • „Коришћење уџбеника на наставним часовима”, Учитељ, број Београд, 2000.

ЧЛАНЦИ У СТРУЧНОЈ ШТАМПИ

 • „Сарадња са породицом у вези са припремама деце за живот у дечјим летовалиштима”, Просветни преглед, Београд, 05.06.1968.
 • „Како спречити патолошко понашање”, Београдско школство, 17.11.1971.
 • „Допунско образовање родитеља”, Београдско школство, 28.02.1973.
 • „Сарадња центра за родитеље и просветно-педагошких завода Србије”, Просветни преглед, Београд, 25. 04. 1973.
 • „Васпитање од рођења”, Београдско школство, 21.11.1973.
 • „Родитељи и процена развоја детета”, Београдско школство, 20.02 и 01. 03. 1974.
 • „Три димензије сарадње породице и школе”, Београдско школство, 17.04.1974.
 • „Како припремити дете за полазак у школу”, Београдско школство, 19.06.1974.
 • „Стручно усавршавање просветних радника дописним путем”, Београдско школство, 07.11.1974.
 • „Нова активност савета родитеља при школама”, Београдско школство. 19.09.1975.
 • „Друштвено васпитање ученика”, Београдско школство, 29.09.1976.
 • „Ученик процењује свој рад”, Београдско школство, 22.12.1976.
 • „Процена вршњака”, Београдско школство, 12. 01, 1977.
 • „Работа во парови”, Просветен работник, Скопје, 31.19.1980.
 • „Обавезе веће од година”, Просветни преглед, Београд, 1980.
 • „Утицај наставника на однос ученика према школи”, Просветни преглед, бројеви 209. и 210. 1981.
 • „Понудимо јим роко”, Просветни делавац, Љубљана, 13.02. 1084.
 • „Активност младих у 24. сата”, Просветни преглед, Београд, 10. 1994.
 • „Сарадња с родитељима у комбинованом одељењу”, Просветни преглед, Београд, 22.11. 1994.
 • „Сарадња чланова актива учитеља”, Просветни преглед, Београд, 06.12.1994.

ЧЛАНЦИ У ИЗДАЊИМА НА ПОЈЕДИНЕ ТЕМЕ

 • „Помоћ родитеља деци у учењу”, Зборник Филозозског закултета, Београд, књига 6/1, 1962.
 • „Омиљеност деце у дечјим летовалиштима”, Зборник Филозозског факултета, Београд, књига 7/2, 1963.
 • „Припремање предшколског детета за школу и прилагођавање у првој години наставе”, Зборник Филозозског закултета, Београд, књига 9/2, 1966.
 • „Образование на родители”, Охридска школа, 1969.
  „Активност институција у раду с родитељима”, Билтен Градског Одбора;
 • „Савеза за друштвено васпитање деце Београда”, број 24, јануар, 1969.
 • „Однос породице према петодневној радној недељи у основним школама”,
 • „Петодневна радна недеља”, Југословенски завод за проучавање школских и просветних питања, Београд, 1970.
 • „Сарадња породице и дечјих јаслица”, Билтен број 1, Предшколска установа Нови Сад, 1970.
 • „Установе за васпитни рад са децом у слободном времену”, Завод за издавање уxбеника, Београд, 1971.
 • „Сарадња са родитељима при домовима пионира”, Методика рада у домовима пионира, Дом пионира Београда, 1973.
 • „Рад с родитељима после развода брака”, Завод за социјалну политику Београд, 1975.
 • „Сарадња школе и друштвене средине”, Школа и друштвена средина, Просветно - педагошки завод Београда, 1976.
 • „Оспособљавање студената педагошких академија за васпитавање хуманих односа међу половима”, СК ССРЊ. 1976.
 • „Стручна оспособљавање просветних радника за васпитавање хуманих односа међу половима”, СК ССРЊ. 1976.
 • „Рад са родитељима у припреми и организацији школске екскурзије”, Завод за уxбенике, Београд, 1976.
 • „Пионирски инструктор у дечјем летовалишту”, „Рад у дечјем летовалишту”,
 • „Друштво за старање и бригу о деци”, Београд, 1978.
 • „Друштвено васпитање у наставном процесу”, Зборник Института за педагошка истраживања, број 11, 1978.
 • „Коришћење ликовних прилога из уxбеника на наставним часовима”, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1978.
 • „Сарадња с нашим радницима-родитељима ради успешнијег утицаја на развој детета”, „Билтен са југословенско-шведског симпозијума”,
 • Међурепубличко-покрајинска комисија за културу, науку и образовање, Београд, 1979.
 • „Савети родитеља”, Зборник са 8. семинара за југословенске наставнике у иностранству, Београд, 1980.
 • „Сарадња с родитељима ради успешног васпитања деце у породици”, Свеучилиште, Загреб, 1981.
 • „Улога образовања у процесу остваривања друштвене равнопревности жена у СР Србији”, Институт за социјална истраживања, Београд, 1985.
 • „Мајка мигрант и васпитање деце деце у породици”, „Жена, радница-мигрант”, (Југославија – Шведска), СК ССРЊ, Београд, 1985.
 • „Саобраћајно васпитање и образовање деце од 3 до 7 година”, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1986.
 • „Могућност систематске сарадње с родитељима”, Билтен просветних радника у допунским школама, Амстердам, 1987.
 • „Оспособљавање ученика комбинованих одељења за самостални рад”, Савез учитеља Србије, Зборник број 4, Ниш, 1988.

НАСТАВНА СРЕДСТВА

 • „Дијафилмови за сарадњу с родитељима”, Културни центар при НУ „Радивој Ђирпанов”, Нови Сад, у серијама од 12 дијафилмова.

ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 • Школско дете у породици, 1968.
 • Упознајмо своје дете, 1969. (коаутор Светислав Јовановић);
 • Живот школског детета, 1969.
 • Друштвени живот школског детета, 1971.